Devolucions


Condicions a observar per a la devolució de material

Formulari d'imprescindible cumplimentació per adjuntar amb el material a enviar

Empresa: *
Direcció: *
Departament: *
Nom: *
Cognoms: *
Telèfon: *
E-mail: *
Problema detectat: *

El producte adjuntat
Model: *
Num. comanda Tecfluid o Num sèrie: *

S'ha utilitzat amb el producte: *
Atès que aquest producte és: *  Contaminant
 Tòxic
 Càustic
 Inflamable
 Altres (especificar) 

Hem:  Comprovat que totes les cavitats de l'equip estan netes de tal substància.
 Rentat i neutralitzat totes les cavitats de l'equip.
i confirmem que no hi ha risc per a les persones ni per al medi ambient a causa de cap fluid residual contingut en aquest mesurador.

Persona responsable
Nom: *
Cognoms: *
He llegit i accepto les condicions legals   

* Camps obligatoris  • Segons la Directiva Europea 91/156/CEE Article 15 sobre l'eliminació de residus, la responsabilitat de la seva eliminació recau sobre el qual els genera.
  • Segons la Directiva Europea 89/391/CEE Secció II Article 5 Punt 1 , l'empresari té la responsabilitat de garantir la seguretat dels seus treballadors.
  • D'acord amb el que s'ha disposat, sol·licitem la seva col·laboració en l'enviament del material d'acord amb la norma tenint present:

    • A- tots els mesuradors que siguin enviats a Tecfluid SA per a la seva reparació comprovació han d'estar exempts de qualsevol tipus de substància nociva.

    • B- tots els mesuradors enviats a Tecfluid S.A. hauran d'anar acompanyats del formulari confirmant que la seva manipulació és segura i indicant el tipus de fluid utilitzat amb l'equip o, si no, les precaucions i materials de protecció utilitzar durant la seva neteja.

  • Tecfluid S.A. acceptarà els mesuradors per a la seva reparació comprovació si no comporta un risc personal ni per al medi ambient.
  • Tecfluid S.A. retornarà al remitent el material que presenti indicis de substàncies contaminants i no vingui acompanyat del corresponent formulari.
  • Així mateix, en cas de presència de substàncies identificades i no nocives, es procedirà a la neteja del mesurador, passant un càrrec per la mateixa al propietari del material.


>> Pujar